Op weg naar

Een klimaatbestendig IJsselmeergebied

Het klimaat verandert. Wat betekent dat voor de waterveiligheid, de zoetwaterbeschikbaarheid en het ruimtegebruik, in het IJsselmeergebied en de wijde omgeving?
Blijf scrollen

Bestaande afspraken over het waterpeil bepalen hoeveel zoetwater beschikbaar is voor de omgeving en hoe veilig het achter de dijken is. Dat bepaalt weer hoe je de ruimte kan gebruiken, voor bijvoorbeeld landbouw, natuur, recreatie of woningen.

In 2026 kiest het kabinet toekomstige waterpeilen en andere maatregelen voor het IJsselmeergebied. Het Deltaprogramma adviseert het kabinet.

Denk mee over een klimaatbestendig toekomst van jouw omgeving.

Hoe zit dat met die waterpeilen?

Blijf scrollen

Het IJsselmeergebied wordt vooral gevuld door de IJssel. Overtollig water gaat naar de Waddenzee.

De omgeving gebruikt het water en voert overtollig water af naar het IJsselmeer en Markermeer.

Voor de winter geldt een laag waterpeil: dat geeft ruimte om veel rivierwater en overtollig water uit de omgeving op te vangen.

Voor de zomer geldt een hoger waterpeil: zo ontstaat een grote zoetwatervoorraad en is het makkelijk om het zoete water naar de omgeving te brengen, voor landbouw en natuur.

Door storm, regen en droogte is de waterstand in de praktijk grillig. Rijkswaterstaat houdt het peil zo goed mogelijk op het afgesproken niveau met de spuisluizen in de Afsluitdijk.

Binnenkort staan er ook pompen op de Afsluitdijk.

Het peilbeheer is de basis voor de waterveiligheid, de afwatering en de zoetwatervoorziening in de omgeving. Klimaatverandering zet het systeem onder druk: door zeespiegelstijging en hogere rivierafvoeren, meer piekbuien én meer droogte en verdamping.

Dat heeft gevolgen voor wateroverlast en veiligheid, de zoetwatervoorziening en het ruimtegebruik in de omgeving.

Lees verder: